خرید صنایع دستی با ویژگی های خاص

صنایع دستی در ایران ریشه در چه چیزی دارد؟ ویژگی های خاص صنایع دستی ایران به چه دلیل است؟ آیا خرید صنایع دستی با ویژگی های خاص یک خرید خاص محسوب می شود؟
مردم ایران را با هنرهای آنها می شناسند. صنایع دستی نیز از هنرهای خاص مردم ایران است که توسط هنرمندان آن آفریده می شود. صنایع دستی محلی برای میراث فرهنگی و هنری ایران و مرزهای آن است. صنایع دستی ریشه در اعتقادات و باورهای قومی مردم ایران دارد. این صنایع دستی به خاطر قوه ابتکار و خلاقانه استادکاران ایرانی دارای ویژگی های خاص نسبت به دیگر صنایع دستی کشورها است. از ویژگی های خاص آنها تامین مواد اولیه از داخل کشور، شبیه نبودن به دیگر آثار، تولید با دست و ازار دستی می باشد. این ویژگی های خاص خرید صنایع دستی را نیز خاص کرده است.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران