انواع گیوه و قیمت آنها

رنگ هایی که در تهیه گیوه بکار می رود عبارتند از رنگ های آبی – قرمز سفید استخوانی سیاه رنگ های آبی و قرمز که در تخت گیوه بکار برده می شود. قبلاً تخت گیوه ها فقط به رنگ سفید بود رویه گیوه مردانه معمولاً سفید بوده و برای بافت گیوه های زنانه از نخ های رنگین و گاه از انواع منجوق نیز استفاده به عمل می آید.

رنگ استخوانی – رنگ پاشنه و نوک تخت گیوه به دلیل استفاده از نری گاو که بعد از خشک شده حالت استخوانی می گیرد به رنگ استخوانی است.

رنگ سیاه – رنگ موی بز که در پرگاما به کار می رود. سیاه است این رنگ در زیر رویه قرار می گیرد و هرگز دیده نمی شود.