صنایع دستی ایران از نظر اقتصاد

صنایع دستی در ایران از نظر فرهنگ و اقتصاد چه جایگاهی دارد؟ از مزایای صنایع دستی در زمینه اقتصاد کشور چه چیزهایی می باشد؟ آیا در ایجاد اشتغال زایی نقشی داشته است؟
صنایع دستی در ایران از نظر برای فرهنگ ایران و اقتصاد آن بسیار سودمند بوده و کمک زیادی به کشور کرده است. صنایع دستی در اقتصاد ایران تغییر چشمگیری داشته که از جمله آنها داشتن زمینه ای مناسب برای جلب جهانگرد و صادرات آن می باشد. دیگر اینکه در هنر و صنعت اشتغال ایجاد کرده است، بی نیاز بودن به سرمایه های کلان برای تولید آنها، وجود ارزش افزوده بالا می باشد. صنایع دستی در زمینه های کاربردی و تزیینی برای منازل و مکان های عمومی و حتی مکان های مذهبی بسیار کارایی دارد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران