پیشینه و پیدایش صنایع دستی بافتنی

یدایش هنر بافتنی در میان صنایع دستی از چه زمانی بوده است؟ صنایع دستی و هنر بافتنی در ابتدا برای برآورده شدن کدام نیاز انسان ظهور پیدا کرد؟
انسان های اولیه برای پوشاندن خود از شاخ و برگ درختان استفاده می کردند تا این که منسوجاتی با استفاده از بافت گیاهان برای پوشش خود ساختند. با پیدایش دامپروری و کشاورزی های دیگر با استفاده از الیاف گیاهی و نخ های حیوانی شروع به انواع بافت های مورد نیاز خود کردند. روز به روز این صنایع دستی پیشرفت کرده و ظرافت و زیبایی بیشتری در آن حاصل گردید و به بافت های دستی و صنعتی امروزه در آمد بنابراین می توان گفت این هنر دست از پیدایش انسان در روی زمین وجود داشته است و تاکنون با محصولات زیبا در بازار وجود دارد.

منبع: صنایع دستی و چوبی ایران